آبشار تی لور سو در استان تاک

آبشار تی لور سو یک آبشار آهکی با ارتفاع ۳۰۰ متر و عرض حدود ۵۰۰ متر…

محتوای تولید شده در این رسانه محافظت می‌شود.