درخواست رسانه‌های تایلند از دولت برای رفع محدودیت آزادی بیان

سازمان های رسانه ای تایلند با صدور بیانیه مشترکی از دولت خواسته اند تا محدودیت های…

محتوای تولید شده در این رسانه محافظت می‌شود.