آسالها بوچا در تایلند چه روزی است؟

آسالها بوچا در تایلند یک روز مهم بودایی در آئین ترواده است که مراسم مربوط به…

محتوای تولید شده در این رسانه محافظت می‌شود.