آسیاتیک به مرکز واکسیناسیون کویید۱۹ تبدیل شد

چندین مرکز خرید در تایلند فضایی را برای راه اندازی مراکز واکسیناسیون برای منافع عموم فراهم…

محتوای تولید شده در این رسانه محافظت می‌شود.