جزایر رایانگ در استان تراد

جزایر رایانگ در استان تراد شامل دو جزیره با نام های جزیره رایانگ نای و جزیره…

جزیره چانگ در استان تراد

جزیره چانگ (چانگ به معنی فیل) دومین جزیره بزرگ تایلند و مقصد اصلی گرشگرانی است که…

جزیره لائویا در استان تراد

جزیره لائویا (Ko Laoya) مجمع‌الجزایر متشکل از ۳ جزیره کوچک به نام‌های لائویا نوی، لائویا کلانگ…

جزیره ماگ در استان تراد

جزیره ماگ (Ko Mak) در شرق خلیج تایلند و در ۳۵ کیلومتری اولین خشکی قرار دارد…

جزیره وای در استان تراد

جزیره کوچک وای (Koh Wai) در جنوب جزیره چانگ و استان تراد قرار دارد .این جزیره…

جزیره کام در استان تراد

جزیره کام (Ko Kham) یک جزیره کوچک در نزدیکی جزیره ماک (Ko Mak) است که تقریباً…

محتوای تولید شده در این رسانه محافظت می‌شود.