معبد سَدوک گوک توم در استان ساکائو

معبدی خمر از قرن یازدهم که در استان سا کایو، حدود ۳۴ کیلومتری شمال شرقی شهر…

محتوای تولید شده در این رسانه محافظت می‌شود.