نخست وزیر تایلند استعفا نخواهد داد

نخست وزیر پرایوت چان او چا تأکید کرده است که نه استعفا می دهد و نه…

محتوای تولید شده در این رسانه محافظت می‌شود.