سرمایه گذاری ۳۰ میلیون باتی در ازای دریافت مجوز کار در تایلند!

الیت کارت، کارت های جدید خود را با هدف جذب خارجی های پولدار برای سرمایه گذاری…

محتوای تولید شده در این رسانه محافظت می‌شود.