بازار شناور آمپاوا در استان ساموت سونگکرام

بازار شناور آمپاوا یک بازار شناور کنار کانال در نزدیکی معبد آمپاوان چِتیارام در استان ساموت…

محتوای تولید شده در این رسانه محافظت می‌شود.