بازگشایی مدارس در کورات به تعویق افتاد

بسیاری از مدارس در استان ناکون راتچاسیما افتتاح ترم جدید مدارس را از روز دوشنبه به…

محتوای تولید شده در این رسانه محافظت می‌شود.