عمارت لوکس بان سوکاوادی در چونبوری

بان سوکاوادی یک عمارت فوق لوکس به سبک اروپایی در کنار دریا با مجسمه‌هایی از کوآن…

محتوای تولید شده در این رسانه محافظت می‌شود.