افزایش بدهی خانوار ممکن است بهبود اقتصادی تایلند را کندتر کند

شورای ملی توسعه اقتصادی و اجتماعی تایلند هشدار داده است که افزایش بدهی خانوارها ممکن است…

محتوای تولید شده در این رسانه محافظت می‌شود.