تالاب تونگ سام روی یوت در استان پراچواپ کیری کان

تونگ سام روی یوت (Thung Sam Roi Yot) تالابی در پشت کوه های سام روی یوت…

محتوای تولید شده در این رسانه محافظت می‌شود.