جزایر رایانگ در استان تراد

جزایر رایانگ در استان تراد شامل دو جزیره با نام های جزیره رایانگ نای و جزیره…

تراد یاقوت تایلند

تراد (Trat) پایتخت استان شرقی تایلند و هم مرز با کامبوج است و به دلیل وجود…

محتوای تولید شده در این رسانه محافظت می‌شود.