مطالعه‌ای نشان می دهد که ترس از کرونا باعث کاهش مصرف الکل در تایلند شده است

یک نظر سنجی که اخیراً توسط مرکز مطالعات الکل انجام شده است، نشان دهنده آن است…

محتوای تولید شده در این رسانه محافظت می‌شود.