شرایط استفاده از تسهیلات خروج مشمولین ویژه کرونا

به اطلاع مشمولان خدمت وظیفه می رساند بر اساس دستورالعمل سازمان نظام وظیفه صرفاً کسانی می…

محتوای تولید شده در این رسانه محافظت می‌شود.