جزایر سیمیلان در استان پنگ نگا

جزایر سیمیلان مجمع الجزایری در دریای آندامان در سواحل استان پنگ نگا (Phang Nga) در جنوب…

محتوای تولید شده در این رسانه محافظت می‌شود.