جزیره ماترا در استان چومپون

جزیره ماترا (Ko Mattra) یا جزیره سوماترا که محلی ها «جزیره تونگ گوی» نیز می نامند،…

محتوای تولید شده در این رسانه محافظت می‌شود.