جزیره ماگ در استان تراد

جزیره ماگ (Ko Mak) در شرق خلیج تایلند و در ۳۵ کیلومتری اولین خشکی قرار دارد…

محتوای تولید شده در این رسانه محافظت می‌شود.