جزیره پالوآی در استان سورات تانی

جزیره پالوآی (Ko Phaluai) بزرگترین جزیره در مجمع الجزایر، جزیره آنگ تونگ (Ko Angtong) در غرب…

محتوای تولید شده در این رسانه محافظت می‌شود.