جزیره چانگ در استان تراد

جزیره چانگ (چانگ به معنی فیل) دومین جزیره بزرگ تایلند و مقصد اصلی گرشگرانی است که…

محتوای تولید شده در این رسانه محافظت می‌شود.