جزیره کرا در استان ناکون سی تامارت

جزیره کرا یا «کو کرا»، گروهی از جزایر سنگی کوچک در منطقه جنوبی خلیج تایلند است…

محتوای تولید شده در این رسانه محافظت می‌شود.