جزیره یائو نوی در استان پنگ نگا

جزیره یائو نوی در خلیج پنگ نگا واقع شده است، این جزیره زیبا از پوکت و…

محتوای تولید شده در این رسانه محافظت می‌شود.