جمعیت بی خانمان پاتایا پس از یک سال بدون گردشگر خارجی در حال افزایش است

افراد بیشتری در خیابان های پاتایا می خوابند. حتی برخی از زنانی که در بارها کار…

محتوای تولید شده در این رسانه محافظت می‌شود.