یک فرد مسلح با حمله به بیمارستانی در پتوم‌تانی یک بیمار کرونایی را کشت

گزارش شده است که یک فرد مسلح چندین گلوله به بیمارستان تانیاراک در پتوم‌تانی شلیک کرده…

محتوای تولید شده در این رسانه محافظت می‌شود.