الزام دریافت مهر اجازه خروج برای دانشجویان ایرانی خارج از کشور

دانشجویان شاغل به تحصیل در خارج از کشور برای درخواست مجوز خروج دانشجویی الزاماً باید با…

محتوای تولید شده در این رسانه محافظت می‌شود.