درخت بارانی غول پیکر در استان کانچانابوری

یکی از جاذبه های کانچانابوری این درخت بارانی غول پیکر است که گفته می‌شود قدمت آن…

محتوای تولید شده در این رسانه محافظت می‌شود.