دهکده فرهنگی یون‌نان (دهکده سانتی چون) در استان مه‌هونگ‌سون

دهکده فرهنگی یون‌نان که به نام دهکده سانتی چون نیز شناخته می‌شود کمی دورتر از منطقه…

محتوای تولید شده در این رسانه محافظت می‌شود.