پیش به سوی پوکت، ۱۳ هزار اتاق رزرو شده است

یوتاساک سوپاسورن، رئیس نهاد گردشگری تایلند به رسانه های تایلند گفت که تقریباً همه چیز برای…

محتوای تولید شده در این رسانه محافظت می‌شود.