ساحل دوی نم در استان چونبوری

ساحل دوی نم یکی از زیباترین سواحل ساتاهیپ در استان چونبوری، در حدود ۳۰ کیلومتری جنوب…

محتوای تولید شده در این رسانه محافظت می‌شود.