ساحل چالاتات در استان سونکلا

ساحل چالاتات یک ساحل طولانی است که با ساحل سامیلا به همدیگروصل شده اند. این ساحل…

محتوای تولید شده در این رسانه محافظت می‌شود.