ساحل کنوم در استان ناکون سی تامارات

ساحل کنوم (Khanom Beach) در شمالی ترین منطقه استان ناخون سی تهمارت در جنوب تایلند است…

محتوای تولید شده در این رسانه محافظت می‌شود.