تایلند در حال مذاکره برای خرید قرص کرونا است

وزارت بهداشت عمومی تایلند در حال مذاکره برای خرید ۲۰۰ هزار کپسول کرونا با نام مولنوپیراویر…

محتوای تولید شده در این رسانه محافظت می‌شود.