کاخ پادشاه نارای در شهر لوپبوری

کاخ پادشاه نارای در شهر لوپبوری تایلند توسط پادشاه نارای بزرگ، پادشاهی که از ۱۶۵۶ تا…

محتوای تولید شده در این رسانه محافظت می‌شود.