ساختمان جدید ۱۲ میلیارد باتی مجلس تایلند ماه آینده افتتاح می شود

پورنپیت پتچارون، دبیرکل مجلس نمایندگان، روز دوشنبه گفت، ساختمان جدید پارلمان، Sappaya Sapa Sathan (مکان صلح…

محتوای تولید شده در این رسانه محافظت می‌شود.