پارک ملی سای تونگ در استان چایاپوم

پارک ملی سای تونگ یک پارک ملی در استان چایاپوم تایلند است. این پارک کوهستانی دارای…

محتوای تولید شده در این رسانه محافظت می‌شود.