پلیس مهاجرت تایلند هشدار داد؛ مراقب افراد پلیس نما باشید

به اتباع خارجی که در تایلند زندگی می‌کنند در مورد مجرمان و شیادانی که در تلاش…

محتوای تولید شده در این رسانه محافظت می‌شود.