پل ساراسین در استان پوکت

پل ساراسین پلی است که قسمت اصلی استان پوکت و استان پنگ نگا در جنوب تایلند…

محتوای تولید شده در این رسانه محافظت می‌شود.