منطقه کوهستانی پوو چی فَح در چیانگ‌رای

جواهری ناشناخته در شمال تایلند، درست در مرز لائوس که یکی از زیباترین طلوع های خورشید…

محتوای تولید شده در این رسانه محافظت می‌شود.