پیاده راه هوایی آی یِرِوُنگ در استان یالا

پیاده راه هوایی آی یِرِوُنگ (Aiyerweng) طولانی ترین راه هوایی در منطقه آسه آن می باشد…

محتوای تولید شده در این رسانه محافظت می‌شود.