گزارش ۲۴ ساعته تصادفات جاده‌ای در تایلند

به اشتراک بگذارید:

تایلند یکی از کشورهای جهان با بیشترین نرخ مرگ و میر ناشی از تصادفات جاده‌ای است؛ بر اساس گزارشات رسمی، تصادفات جاده‌ای در این کشور منجر به کشته شدن ۹/۷۳۱ نفر و زخمی شدن ۶۳۴/۹۹۱ نفر در طول سال ۲۰۲۱ میلادی شده است. جزئیات مرگ و میر تصادفات در تایلند به شرح زیر می‌باشد:

بروزرسانی شده در: ۲۶ سپتامبر ۲۰۲۱

گزارش رسمی تصادفات روز ۲۵ سپتامبر ۲۰۲۱

گزارش ۲۴ ساعته تصادفات جاده ای برای ۲۵ سپتامبر ۲۰۲۱:

تعداد کشته‌ها: ۲۴ نفر (شامل یک تبعه خارجی – ۷۰ درصد کشته شدگان موتورسوار‌ها بوده اند)
تعداد زخمی‌ها: ۱/۶۲۵ نفر

آمار کل سال تا تاریخ ۲۵ سپتامبر ۲۰۲۱:

تعداد کشته‌ها: ۹/۷۳۱ نفر
تعداد زخمی‌ها: ۶۳۴/۹۹۱ نفر

گزارش رسمی تصادفات روز ۵ سپتامبر ۲۰۲۱

گزارش ۲۴ ساعته تصادفات جاده ای برای ۵ سپتامبر ۲۰۲۱:

تعداد کشته‌ها: ۲۲ نفر (شامل یک کودک زیر ۱۵ سال و دو تبعه خارجی – طبق معمول، ۱۰۰ درصد کشته شدگان موتورسوار‌ها بوده اند)
تعداد زخمی‌ها: ۱/۶۸۵ نفر

آمار کل سال تا تاریخ ۵ سپتامبر ۲۰۲۱:

تعداد کشته‌ها: ۹/۱۳۷ نفر
تعداد زخمی‌ها: ۵۹۶/۸۳۴ نفر

گزارش رسمی تصادفات روز ۲۵ آگوست ۲۰۲۱

گزارش ۲۴ ساعته تصادفات جاده ای برای ۲۵ آگوست ۲۰۲۱:

تعداد کشته‌ها: ۱۸ نفر (شامل یک تبعه خارجی – طبق معمول، بیشتر کشته‌ها (۹۴ درصد) موتورسوار‌ها بوده اند)
تعداد زخمی‌ها: ۱/۷۰۴ نفر

آمار کل سال تا تاریخ ۲۵ آگوست ۲۰۲۱:

تعداد کشته‌ها: ۸/۸۸۰ نفر
تعداد زخمی‌ها: ۵۷۷/۱۴۷ نفر

گزارش رسمی تصادفات روز ۲۱ آگوست ۲۰۲۱

گزارش ۲۴ ساعته تصادفات جاده ای برای ۲۱ آگوست ۲۰۲۱:

تعداد کشته‌ها: ۱۳ نفر (شامل یک تبعه خارجی – طبق معمول، بیشتر کشته‌ها (۷۶/۹۲ درصد) موتورسوار‌ها بوده اند)
تعداد زخمی‌ها: ۱/۶۸۸ نفر

آمار کل سال تا تاریخ ۲۱ آگوست ۲۰۲۱:

تعداد کشته‌ها: ۸/۷۷۶ نفر
تعداد زخمی‌ها: ۵۷۰/۰۷۱ نفر

گزارش رسمی تصادفات روز ۱۸ آگوست ۲۰۲۱

گزارش ۲۴ ساعته تصادفات جاده ای برای ۱۸ آگوست ۲۰۲۱:

تعداد کشته‌ها: ۳۰ نفر (شامل ۵ کودک زیر ۱۵ سال و یک تبعه خارجی – طبق معمول، بیشتر کشته‌ها (۸۳ درصد) موتورسوار‌ها بوده اند)
تعداد زخمی‌ها: ۱/۶۴۷ نفر

آمار کل سال تا تاریخ ۱۸ آگوست ۲۰۲۱:

تعداد کشته‌ها: ۸/۷۱۴ نفر
تعداد زخمی‌ها: ۵۶۴/۷۰۹ نفر

گزارش رسمی تصادفات روز ۱۲ آگوست ۲۰۲۱

گزارش ۲۴ ساعته تصادفات جاده ای برای ۱۲ آگوست ۲۰۲۱:

تعداد کشته‌ها: ۱۸ نفر (شامل ۲ کودک زیر ۱۵ سال – طبق معمول، بیشتر کشته‌ها (۸۳/۳۳ درصد) موتورسوار‌ها بوده اند)
تعداد زخمی‌ها: ۱/۳۹۸ نفر

آمار کل سال تا تاریخ ۱۲ آگوست ۲۰۲۱:

تعداد کشته‌ها: ۸/۵۷۵ نفر
تعداد زخمی‌ها: ۵۵۴/۷۴۲ نفر

گزارش رسمی تصادفات روز ۷ آگوست ۲۰۲۱

گزارش ۲۴ ساعته تصادفات جاده ای برای ۷ آگوست ۲۰۲۱:

تعداد کشته‌ها: ۱۵ نفر (شامل یک کودک زیر ۱۵ سال)
تعداد زخمی‌ها: ۱/۳۷۵ نفر

آمار کل سال تا تاریخ ۷ آگوست ۲۰۲۱:

تعداد کشته‌ها: ۸/۴۵۶ نفر
تعداد زخمی‌ها: ۵۴۶/۲۸۶ نفر

گزارش رسمی تصادفات روز ۴ آگوست ۲۰۲۱

گزارش ۲۴ ساعته تصادفات جاده ای برای ۴ آگوست ۲۰۲۱:

تعداد کشته‌ها: ۲۸ نفر (شامل یک کودک زیر ۱۵ سال و سه تبعه خارجی )
تعداد زخمی‌ها: ۱/۶۷۱ نفر

آمار کل سال تا تاریخ ۴ آگوست ۲۰۲۱:

تعداد کشته‌ها: ۸/۴۰۵ نفر
تعداد زخمی‌ها: ۵۴۱/۴۱۶ نفر

گزارش رسمی تصادفات روز ۳۰ ژوئیه ۲۰۲۱

گزارش ۲۴ ساعته تصادفات جاده ای برای ۳۰ ژوئیه ۲۰۲۱:

تعداد کشته‌ها: ۳۰ نفر (شامل یک کودک زیر ۱۵ سال و یک تبعه خارجی )
تعداد زخمی‌ها: ۱/۵۵۵ نفر

آمار کل سال تا تاریخ ۳۰ ژوئیه ۲۰۲۱:

تعداد کشته‌ها: ۸/۲۷۹ نفر
تعداد زخمی‌ها: ۵۳۲/۸۳۶ نفر

گزارش رسمی تصادفات روز ۲۴ ژوئیه ۲۰۲۱

گزارش ۲۴ ساعته تصادفات جاده ای برای ۲۴ ژوئیه ۲۰۲۱:

تعداد کشته‌ها: ۱۰ نفر (شامل ۲ تبعه خارجی)
تعداد زخمی‌ها: ۱/۳۱۲ نفر

آمار کل سال تا تاریخ ۲۴ ژوئیه ۲۰۲۱:

تعداد کشته‌ها: ۸/۱۵۲ نفر
تعداد زخمی‌ها: ۵۲۴/۳۷۳ نفر

گزارش رسمی تصادفات روز ۲۰ ژوئیه ۲۰۲۱

گزارش ۲۴ ساعته تصادفات جاده ای برای ۲۰ ژوئیه ۲۰۲۱:

تعداد کشته‌ها: ۳۹ نفر (شامل ۵ کودک زیر ۱۵ سال)
تعداد زخمی‌ها: ۱/۷۶۶ نفر

آمار کل سال تا تاریخ ۲۰ ژوئیه ۲۰۲۱:

تعداد کشته‌ها: ۸/۰۷۱ نفر
تعداد زخمی‌ها: ۵۱۷/۷۱۷ نفر

گزارش رسمی تصادفات روز ۱۷ ژوئیه ۲۰۲۱

گزارش ۲۴ ساعته تصادفات جاده ای برای ۱۷ ژوئیه ۲۰۲۱:

تعداد کشته‌ها: ۱۴ نفر
تعداد زخمی‌ها: ۱/۵۹۱ نفر

آمار کل سال تا تاریخ ۱۷ ژوئیه ۲۰۲۱:

تعداد کشته‌ها: ۷/۹۷۱ نفر
تعداد زخمی‌ها: ۵۱۲/۳۰۵ نفر

گزارش رسمی تصادفات روز ۱۵ ژوئیه ۲۰۲۱

گزارش ۲۴ ساعته تصادفات جاده ای برای ۱۵ ژوئیه ۲۰۲۱:

تعداد کشته‌ها: ۳۲ نفر
تعداد زخمی‌ها: ۱/۷۷۲ نفر

آمار کل سال تا تاریخ ۱۵ ژوئیه ۲۰۲۱:

تعداد کشته‌ها: ۷/۹۳۶ نفر
تعداد زخمی‌ها: ۵۰۸/۸۳۹ نفر

گزارش رسمی تصادفات روز ۱۱ ژوئیه ۲۰۲۱

گزارش ۲۴ ساعته تصادفات جاده ای برای ۱۱ ژوئیه ۲۰۲۱:

تعداد کشته‌ها: ۱۶ نفر (شامل دو کودک زیر ۱۵ سال)
تعداد زخمی‌ها: ۱/۴۸۷ نفر

آمار کل سال تا تاریخ ۱۱ ژوئیه ۲۰۲۱:

تعداد کشته‌ها: ۷/۷۹۱ نفر
تعداد زخمی‌ها: ۵۰۱/۳۴۶ نفر

گزارش رسمی تصادفات روز ۶ ژوئیه ۲۰۲۱

گزارش ۲۴ ساعته تصادفات جاده ای برای ۶ ژوئیه ۲۰۲۱:

تعداد کشته‌ها: ۴ نفر (شامل یک کودک زیر ۱۵ سال)
تعداد زخمی‌ها: ۲/۰۲۱ نفر

آمار کل سال تا تاریخ ۶ ژوئیه ۲۰۲۱:

تعداد کشته‌ها: ۷/۶۴۸ نفر
تعداد زخمی‌ها: ۴۹۱/۹۰۳ نفر

گزارش رسمی تصادفات روز ۳ ژوئیه ۲۰۲۱

گزارش ۲۴ ساعته تصادفات جاده ای برای ۳ ژوئیه ۲۰۲۱:

تعداد کشته‌ها: ۱۷ نفر (شامل یک کودک زیر ۱۵ سال و یک تبعه خارجی)
تعداد زخمی‌ها: ۱/۹۶۸ نفر

آمار کل سال تا تاریخ ۳ ژوئیه ۲۰۲۱:

تعداد کشته‌ها: ۷/۵۴۱ نفر
تعداد زخمی‌ها: ۴۸۵/۴۲۴ نفر

گزارش رسمی تصادفات روز ۱ ژوئیه ۲۰۲۱

گزارش ۲۴ ساعته تصادفات جاده ای برای ۱ ژوئیه ۲۰۲۱:

تعداد کشته‌ها: ۳۷ نفر (شامل یک کودک زیر ۱۵ سال و یک تبعه خارجی)
تعداد زخمی‌ها: ۲/۳۳۰ نفر

آمار کل سال تا تاریخ ۱ ژوئیه ۲۰۲۱:

تعداد کشته‌ها: ۷/۴۸۵ نفر
تعداد زخمی‌ها: ۴۸۰/۸۸۳ نفر

گزارش رسمی تصادفات روز ۲۹ ژوئن ۲۰۲۱

گزارش ۲۴ ساعته تصادفات جاده ای برای ۲۹ ژوئن ۲۰۲۱:

تعداد کشته‌ها: ۳۶ نفر (شامل یک تبعه خارجی)
تعداد زخمی‌ها: ۲/۲۳۹ نفر

آمار کل سال تا تاریخ ۲۹ ژوئن ۲۰۲۱:

تعداد کشته‌ها: ۷/۴۰۰ نفر
تعداد زخمی‌ها: ۴۷۶/۱۶۷ نفر

گزارش رسمی تصادفات روز ۲۳ ژوئن ۲۰۲۱

گزارش ۲۴ ساعته تصادفات جاده ای برای ۲۳ ژوئن ۲۰۲۱:

تعداد کشته‌ها: ۳۶ نفر (شامل یک تبعه خارجی)
تعداد زخمی‌ها: ۲/۳۴۴ نفر

آمار کل سال تا تاریخ ۲۳ ژوئن ۲۰۲۱:

تعداد کشته‌ها: ۷/۲۰۲ نفر
تعداد زخمی‌ها: ۴۶۲/۷۶۰ نفر


بیشتر بخوانید:

5 1 رای
نمره دهی به مطلب
اشتراک در
اطلاع از
guest
0 نظرات
بازخورد (Feedback) های اینلاین
مشاهده تمام نظرات

محتوای تولید شده در این رسانه محافظت می‌شود.