خدمات اداره حمل و نقل زمینی در سراسر کشور از سر گرفته می شوند

پس از بهبود وضعیت کویید ۱۹، دفاتر اداره حمل و نقل زمینی تایلند (DLT) در سراسر…

محتوای تولید شده در این رسانه محافظت می‌شود.