اکنون می توانید گواهینامه رانندگی خود را 6 ماه قبل از انقضا تمدید کنید

مدیرکل حمل و نقل زمینی گفت، وزارت حمل و نقل زمینی (DLT) دوره ای را که…

محتوای تولید شده در این رسانه محافظت می‌شود.