جزیره کای در استان کرابی

جزیره کای (Koh Kai) تا همان «جزیره مرغ» این یک جزیره کوچک متعلق به مجمع الجزایر…

محتوای تولید شده در این رسانه محافظت می‌شود.